Til deg som har barn med nedsatt funksjonsevne

Oversikt over hjelpetiltak

Astafjord barneverntjeneste for Gratangen, Lavangen og Salangen

Tlf: 77172055

Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvillkår. Gjennom råd, veiledning og praktisk hjelp i kortere eller lengre perioder ønsker vi å bistå barn og familier slik at barna sikres gode levekår og utviklingsmuligheter.

Miljøtjenesten Ryet

Tlf: 99150830

Dersom det er behov for ekstra hjelp i familien kan det søkes om:

  • Støttekontakt som kan hjelpe barnet til en meningsfull fritid.
  • Avlastning til familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Hensikten er å gi familier nødvendig hvile, ferie og fritid.
  • Omsorgslønn kan ytes til personer som har et særs tyngende omsorgsarbeid. Det blir vurdert opp mot alternativer som avlastning, støttekontakt mv.

Helsestasjonen

Tlf: 77172180

Tjenesten omfatter blant annet helseundersøkelser, opplysningsvirksomhet og veiledning, vaksinasjonstilbud, og samarbeid rundt barn med spesielle behov.

Fysioterapitjenesten

Tlf: 77172080

Fysioterapeut kan gi tilbud om behandling etter henvisning fra lege eller helsestasjon.

Fysioterapeut kan veilede foresatte, personale i barnehange, skole o.a. som er sammen med barnet i hverdagen.

 

Vasshaug barnehange

Tlf: 98767820

Barn med nedsatt funksjonsevne har prioritet ved opptak til barnehagen. Dersom det er behov for spesialpedagogisk hjelp til barnet kan dette gis i barnehagen.

Skole

Tlf: 77172175

Alle barn har rett til tilpasset opplæring i skolen. Dersom barnet har behov for spesialundervisning eller ekstra tilrettelegging i skolen, kan det søkes kommunen om ekstra ressurs til dette.

PPT (Pedagogisk - psykologisk tjeneste)

Tlf: 77172800

Tjenesten kan hjelpe barnehage og skole i arbeidet med å legge til rette opplæringen for barn med særlige behov. PPT er sakkyndig instans i forhold til tilrådning om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen eller spesialundervisning i skolen.

Habiliteringskoordinator/Individuell plan

Tlf: 92031528

Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. En individuell plan gir ingen utvidet rett til tjenester, men kan være nyttig for å få et helhetlig tjenestetilbud.